ارتباط با معاونت طرح و برنامه:

025-32932081    (داخلی 237)

کليه حقوق برای مدرسه معصومیه محفوظ است